Skierowanie osoby do domu pomocy społecznej następuje w sytuacji, gdy osoba wymaga całodobowej opieki i pielęgnacji z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usługowej ze strony rodziny lub instytucjonalnej, a dalsze funkcjonowanie w środowisku zamieszkania, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy, może stanowić zagrożenie życia i zdrowia dla tej osoby. Wskazane przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego.
W przypadku osób bezdomnych właściwy do rozpatrzenia wniosku jest ośrodek pomocy społecznej ze względu na miejsce ostatniego stałego zameldowania.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) przed wstępnymi (ojciec, matka, dziadek, babka, itd), - zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b.

Opłatę za pobyt mogą również wnosić inne osoby niż wymienione powyżej(na podstawie odrębnej umowy).

Niezbędne druki dostępne w siedzibie Ośrodka lub do pobrania:

Zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
– w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.

Sprawy załatwiane są przez:
Dział Obsługi Świadczeń i Koordynacji Programów Społecznych – Zespół ds. domów pomocy społecznej, pokój nr 29A, tel. 15 842-50-97 wew. 29 w dniach od poniedziałku do piątku i godzinach od 8:00 do 15:30.