Informacje prawne

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1778 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 511),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późń. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r., Nr 209 poz. 1245),
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010, Nr 218, poz. 1439),
 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (t.j. M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.

SPIS UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w STALOWEJ WOLI

 1. Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2016
 2. Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Stalowej woli z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej woli oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 3. Uchwała Nr XVII/232/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za posiłki w środowiskowych domach samopomocy
 4. Uchwała Nr XX/297/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 5. Uchwała Nr LXIII/914/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 czerwca 2014 w sprawie programu osłonowego „ Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014 – 2020
 6. Uchwała Nr VII/84/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2015-2017
 7. Uchwała Nr XX/254/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
 8. Uchwała Nr XX/255/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
 9. Uchwała Nr XXV/304/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 10. Uchwała Nr XXXIV/420/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stalowa Wola na lata 2016 – 2022 oraz Strategia Rozwiązywania Problemow Społecznych Gminy Stalowa Wola na lata 2016 - 2022
 11. UCHWAŁA NR L/658/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020
 12. UCHWAŁA NR LII/705/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych z teremu Gminy Stalowa Wola
 13. UCHWAŁA NR LII/706/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 14. UCHWAŁA NR LXIV/824/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Dziennym Domu Senior + działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 15. UCHWAŁA NR XLI/506/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019"
 16. UCHWAŁA NR XLIX/630/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020"