Program adresowany jest do Mieszkańców Stalowej Woli: członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej, całodobowej opieki nad zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym z:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a), zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego (do 240 godzin) oraz pobytu całodobowego (do 14 dni), tj.:

 1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (usługa zlecona podmiotowi zewnętrznemu),
 2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  • ośrodku / placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię Gminy.

W pierwszej kolejności do Programu zakwalifikowani są opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymali od 18 do 75 punktów na karcie oceny stanu dziecka / osoby niepełnosprawnej, wg zmodyfikowanej skali FIM. Priorytetowo uwzględniane są również potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Ponadto preferencje otrzymają kandydaci na uczestnika:

 1. niemający możliwości pomocy ze strony rodziny/instytucji,
 2. sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną, która:
  • nie korzysta z ośrodka wsparcia,
  • nie korzysta z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • nie korzysta z innych usług finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością preferowani będą:

 • rodzice samotnie wychowujący dziecko niepełnosprawne,
 • rodzice wychowujący więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne.

Edycje na lata: