Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Doraźna pomoc pieniężna może zostać przeznaczona na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania, leczenia, zakupu leków, środków higieny i pielęgnacji (wraz z leczeniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym itp.), opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych itp., dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej, wsparcia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (konieczność poddania się operacji ratującej życie, kradzież, pożar, klęska żywiołowa lub inne).
Okresowa pomoc pieniężna może zostać przyznana kombatantom, na okres nie przekraczający 6 miesięcy. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej, nieprzekraczającego najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (tj. od 1 marca 2019 roku - 1100 zł na osobę w rodzinie).
Osoba potrzebująca pomocy może zwrócić się o nią bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub też za pośrednictwem innych organów administracji albo stowarzyszenia kombatanckiego.
Własnoręcznie podpisany wniosek o pomoc pieniężną, z wyraźnym określeniem przeznaczenia środków pieniężnych, powinien zawierać:

 • prośbę kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy (w przypadku zwracania się o tę pomoc za pośrednictwem stowarzyszenia niezbędna jest pisemna zgoda kombatanta na występowanie stowarzyszenia w jego imieniu),
 • kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • dokumenty zawierające aktualne informacje na temat stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zwracającej się o pomoc (np. odcinek renty lub emerytury, wyciąg z rachunku bankowego; w przypadku dzieci uczących się zaświadczenie o kontynuacji nauki - nie starsze niż 6 miesięcy) własne oraz współmałżonki/a, zaświadczenie o niepełnosprawności/inwalidztwie, zaświadczenia o stanie zdrowia, wypisy ze szpitala (karty szpitalne), zaświadczenie lekarskie,
 • jeśli zaistniała taka sytuacja: zaświadczenie z Urzędu Gminy o stratach poniesionych w wyniku klęski żywiołowej, pożaru itp. bądź inne dokumenty potwierdzające zdarzenie lub trudną sytuację).

Dodatkowe załączniki do wniosku:

 • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie zrealizowanego zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, odpłatnego leczenia operacyjnego itp. powinna załączyć imienną fakturę VAT za zakupiony sprzęt (wykonaną usługę).
 • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie planowanego zakupu, odpłatnego leczenia itp. powinna załączyć fakturę Pro Forma (kosztorys) oraz zlecenie lekarskie bądź zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zaopatrzenia lub podjęcia leczenia.

Pomoc pieniężna dla kombatantów i ofiar represji
Kombatantom oraz ofiarom represji, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna jednorazowa lub okresowa.
Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.
Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności (wniosek - DOC / PDF).

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39), zwanej dalej „najniższą emeryturą”. Aktualna wysokość kryterium dochodowego: 2 420 zł.
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1 650 zł.
 • dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury, tj. 3.300 zł w przypadku gdy wnioskodawca:
  • pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego,
  • jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana do wysokości 150% najniższej emerytury, tj. do kwoty 1.650 zł, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności może być przyznana do wysokości 300% najniższej emerytury, tj. do kwoty 3 300 zł.
Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia (wniosek - DOC / PDF).

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:

 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1.650 zł;
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100% najniższej emerytury, tj. 1.100 zł.

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, tj. do kwoty 1100 zł miesięcznie.
Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc pieniężna dla wdów i wdowców po kombatantach i ofiarach represji
Wdowom i wdowcom po kombatantach oraz ofiarach represji, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana jednorazowa pomoc pieniężna.
Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.
Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39), zwanej dalej „najniższą emeryturą”. Aktualna wysokość kryterium dochodowego: 2 420 zł.
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1 650 zł.
 • dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury, tj. 3 300 zł w przypadku gdy wnioskodawca:
  • pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego,
  • jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana do wysokości 150% najniższej emerytury, tj. do kwoty 1.650 zł, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności może być przyznana do wysokości 300% najniższej emerytury, tj. do kwoty 3.300 zł.

Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Do pobrania dokumenty: