Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 roku, którym został nadany numer PESEL mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę.

Świadczenie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?
Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?

 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki. Na jakiej podstawie ➢ Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 • Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej).
 • 300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy:
na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?
Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
Informację udzielane są pod numerem telefonu: 15 842-50-97 wew. 45, 47 i 48. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem ( opiekun faktyczny to osoba spokrewniona lub niespokrewniona, która sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i składa stosowne oświadczenie w przedmiotowej sprawie). W i na jakich Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. data urodzenia;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć;
 5. rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 6. informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
 7. adres pobytu;
 8. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 9. numer PESEL.

Pobierz:


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ В ЦІЙ КРАЇНІ.

Одноразова допомога у розмірі 300 зл

За якими правилами надається допомога?
Допомога надається відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (спеціальні акти).

Хто має право на допомогу?

 • Громадяни України, які законно в’їхали на територію Республіки Польща з території України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим відповідно до ст. 2 пункт 4 спеціального акту, які заявили про намір залишитися на території Республіки Польща та були внесені до реєстру PESEL.
 • Законним вважається також перебування дитини, народженої на території Республіки Польща матір'ю, яка є особою, яка підпадає під умови зазначені вище, протягом такого самого періоду, що й матір.

На якій підставі

 • Законність перебування буде визначатися на підставі реєстрації громадянина України начальником прикордонної служби. Якщо під час прикордонного контролю в’їзд громадянина України не було зареєстровано, його перебування на території Республіки Польща реєструє Головнокомандувач Прикордонної служби.
 • Рішення щодо визнання перебування легальним до громадян України, зазначені у ст. 2 пункт 3 спеціальні акти (наприклад, особи, які мають дозвіл на постійне проживання, міжнародний захист або подали заяви про міжнародний захист).
 • 300 злотих на особу

Призначення допомоги: на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та житло.

Як і куди подати заяву на виплату допомоги?
Заява про виплату допомоги подається до Міського центру соціального захисту населення за адресою вул. Дмовськего 1 Оголошення з Інформація надається за телефоном: 15 842 50 97 ext. 45, 47, 48.

Центр реєстрації

Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною (фактичним опікуном є родич чи неспоріднена особа, яка безпосередньо опікується дитиною та подає відповідну декларацію з цього приводу).
Пільга надається незалежно від доходу, експертиза соціальної служби не проводиться.

Особа, яка подає заяву, або особа, від імені якої подається заява, надає такі дані:

 1. ім'я (імена) та прізвище;
 2. дата народження;
 3. громадянство;
 4. стать;
 5. вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
 6. відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;
 7. адреса проживання;
 8. контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - за наявності;
 9. номер соціального страхування (PESEL).

Завантажити: