Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - Prace społecznie użyteczne "Pomoc w domu"

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od 2017 roku realizowane są prace społecznie użyteczne "Pomoc w domu" na rzecz rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych.
Rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub rodzice i opiekunowie osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą skorzystać z pomocy osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli w realizacji codziennych obowiązków domowych w ramach prac społecznie użytecznych związanych m.in. z prowadzeniem domu, pomocą w dotarciu do przychodni specjalistycznej, pomocą w załatwieniu niezbędnych spraw urzędowych, realizacją recept itp.
Prace społecznie użyteczne "Pomoc w domu" realizowane są w wymiarze 10 godzin w ciągu tygodnia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 zgodnie z ustaleniami dokonanymi z rodziną korzystającą.
Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest złożenie w MOPS wniosku przez rodzica/ opiekuna w sprawie skierowania osoby bezrobotnej jednocześnie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej do realizacji prac społecznie użytecznych "Pomoc w domu".

Do pobrania:

Ta forma pomocy jest niezależna od sytuacji dochodowej i jest nieodpłatna dla rodziny korzystającej z niej.
Osoba wykonująca prace "Pomoc w domu" przydzielana jest do danej rodziny na okres od 6 do 12 miesięcy. W sytuacji dalszej konieczności świadczenia tej formy pomocy jest ona przedłużana o kolejne miesiące.
Za każdą zrealizowaną godzinę prac społecznie użytecznych "Pomoc w domu" przysługuje osobie bezrobotnej świadczenie rozliczane miesięcznie w wys. 8,50 zł brutto/netto.
Warunkiem udziału w tego rodzaju pracach społecznie użytecznych jest zarejestrowanie w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej oraz chęć pomocy osobie, która na co dzień zajmuje się niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osoba koordynująca realizację prac społecznie użytecznych "Pomoc w domu" na terenie Gminy Stalowa Wola:
Małgorzata Gotfryd – Kierownik KIS
Pokój nr 21 A (nowa część budynku MOPS)
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 50 97 wew. 21 lub 15 642 63 84