Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że realizuje program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007) zmienionej Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 (M.P. z 2022 r. poz. 1287).

Celem Programu jest zabezpieczenie jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go sobie zapewnić we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. Obejmuje ono również dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Od 10 marca 2023 roku z Programu mogą skorzystać nieodpłatnie osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  1. 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  2. 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie.

MOPS realizuje obowiązek zapewnienia posiłku w jednej z dwóch form:

  1. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, tj:
    • obiadów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,
    • dla osób dorosłych w Restauracji "Słoneczna", z możliwością dowozu posiłku dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wymagających stosowania szczególnej diety.

Powyższa pomoc przyznawana jest w oparciu o złożony wniosek przez osobę zainteresowaną (lub inną osobę za zgodą osoby zainteresowanej) oraz przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy.
W szczególnie wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań dochodowych, określonych powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola może podjąć decyzję o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku informując o tym fakcie MOPS. Przyznanie takiej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego – podstawa prawna Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienie dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby i rodziny, których dochód przewyższa kwotę 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej a nie mogą własnym staraniem zapewnić sobie i rodzinie posiłku, mogą również zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do pracownika socjalnego MOPS – ta forma wsparcia realizowana jest poza Programem w oparciu o Uchwałę Nr LXI/804/2023 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS telefon: 15 842 50 97 w godzinach 7.30 – 15.30 lub złożenie wniosku bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym w siedzibie MOPS ul. Dmowskiego 1 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.