Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłku (MOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach oświatowych i Restauracji "Słoneczna"),
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  1. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  2. 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby i rodziny, których dochód przewyższa kwotę 150 % kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej a nie mogą własnym staraniem zapewnić sobie i rodzinie posiłku, mogą również zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do pracownika socjalnego MOPS – ta forma wsparcia realizowana jest poza Programem w oparciu o Uchwałę Nr XX/254/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.