flaga

opieka75Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przystąpił po raz drugi do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75+"- edycja 2021. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Gmina Stalowa Wola otrzymała dotację na rok 2021 w wysokości 272 850,00 zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób w wieku 75+ i więcej, poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, adekwatnie do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

W ramach programu "Opieka 75+" wsparciem można objąć osoby, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już z programu w 2020 roku i będą go kontynuowały oraz osoby, które potrzebują zwiększenia liczby godzin ww. usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określa Rada Miejska w Stalowej Woli w drodze uchwał:

Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Uczestnicy Programu "Opieka 75+", których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

  • kryterium dochodowe dla osoby samotnej – kwoty 701 zł
  • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – kwoty 528 zł

Cena usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli:

  • pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych do 31 marca 2021r. wynosi 27,70 a od 1 kwietnia 2021r. wynosi 28,90 zł,
  • pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych do 31 marca 2021r. wynosi a od 1 kwietnia 2021r. wynosi 32,80 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową odpłatność za świadczone usługi, tym większą im większe jest przekroczenie.
Usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

  • kryterium dochodowe dla osoby samotnej – kwoty 701 zł
  • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – kwoty 528 zł