flaga

Gmina Stalowa Wola przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 270 502,85 zł.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program będzie realizowany w następujących formach:

 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, który uzyska pozytywną opinię gminy.
 2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Usługę opieki wytchnieniowej będą mogły wykonywać:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszenia do programu;
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

W ramach programu ustalone zostały następujące limity:

 1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 2. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia oraz załączników dostępnych na stronie www.mops-stalwol.pl w zakładce Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym / Program "Opieka wytchnieniowa".
Karty zgłoszenia, Karty zakresu czynności i Klauzule informacyjne w formie papierowej dostępne są również w Punkcie Informacyjnym w MOPS przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny: 15 842-50-97 wew. 14 lub 12.

Dokumenty do pobrania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oczekuje na zgłoszenia osób chcących skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej jak również osób/kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.