Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ruchu Pomocy Psychologicznej „Integracja” w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r. realizuje projekt pn. Program Rewitalizacji Społecznej "Od rewitalizacji do integracji" Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Osiedla Śródmieście w Stalowej Woli.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu (pokój nr 18) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 tel. 15 642 63 84 lub 15 842 50 97 (wew. 50) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Pełna treść ogłoszenia w załączonym dokumencie(pdf) Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ruchu Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA realizuje projekt pn. Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” Działanie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założenia i cele programu opisane są w załączonym pliku: Program "Od rewitalizacji do integracji"

Informacje, zdjęcia oraz ciekawostki na temat projektu znajdziecie na stronie facebook projektu https://www.facebook.com/odrewitalizacjidointegracji

W dniu 27 marca 2015 roku Uchwałą Nr VII/84/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli przyjęto Program Wspierania Rodziny w Gminie Stalowa Wola na lata 2015 - 2017.

Głównym celem przyjęcia Programu jest wytyczenie kierunków działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych, a także przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną.

Uchwała oraz treść programu dostępna jest w formie pliku TUTAJ

Uchwałą Nr XLII/567/13 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2013 r. przyjęto do realizacji "Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2013-2015".
Progam ma na celu stworzenie systemu profilaktyki bezdomności i wczesnej interwencji, a także przeciwdziałania istniejącemu zjawisku bezdomności poprzez szeroko podjęte uaktywnienie osób bezdomnych w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej, integracji ze środowiskiem oraz pomoc w tworzeniu warunków do samodzielnej egzystencji.
Szczegółowy opis programu, uchwałę oraz uzasadnienie można znaleźć w załączonych plikach.

Treść Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2013-2015 (PDF 1,1 MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia programu(PDF 104 Kb)

Uzasadnienie(PDF 118 Kb)