Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Stalowa Wola na lata 2012 – 2013 „Lepsza rodzina”


Na podstawie uchwały nr XX/296/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 grudnia 2011 roku przyjęto Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Stalowa Wola na lata 2012 – 2013 „Lepsza rodzina”, który realizowany będzie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Program powstał na podstawie diagnozy problemów społecznych pracowników MOPS wśród rodzin z Gminy Stalowa Wola korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym w szczególności z problemami przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz zapotrzebowania na nowe formy wsparcia na terenie Gminy.

Program Aktywności Lokalnej (PAL) nastawiony jest na realizację działań w kierunku rozwiązywania problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych. Wskazuje problemy występujące w stalowowolskich rodzinach, wyznacza obszary działań w pracy z poszczególnymi grupami społecznymi, gdzie zdiagnozowano podobne problemy.

Program „Lepsza rodzina” stanowi dokument uzupełniający do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Stalowa Wola na lata 2005 – 2015” w których zawarto podstawowe kierunki działań, mających na celu poprawę sytuacji rodzin w szczególności objętych wsparciem Zespołu ds. Pomocy Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i określa mechanizmy wzmacniające efektywność zmian w tych środowiskach.

Głównym celem PAL jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin wieloproblemowych, wzrost ich zaradności życiowej, integracji społecznej, zwiększenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych oraz wzrost aktywności zawodowej.

Cele szczegółowe PAL to:

 1. Zwiększenie kompetencji w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich.
 2. Przywrócenie właściwych relacji w rodzinie.
 3. Nabycie nowych kompetencji w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.
 4. Zwiększenie poziomu świadomości własnych predyspozycji społecznych izawodowych.
 5. Nawiązanie większej współpracy w działaniu na rzecz pomocy rodzinie wśród instytucji i organizacji z terenu Stalowej Woli i okolic.
 6. Wzrost poziomu wiedzy wśród mieszkańców Gminy Stalowa Wola na temat instytucji, organizacji pozarządowych i środowisk zaangażowanych w niesienie pomocy dziecku i rodzinie.

Odbiorcy Programu:

Osoby i rodziny borykające się z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz przemocą w rodzinie korzystające ze wsparcia pracowników socjalnych Zespołu ds. Pomocy Rodzinie tut. Ośrodka. Zarówno w 2012 roku planujemy objąć PAL 10 osób (rodzin) jak i w 2013 roku (łącznie 20 rodzin).

W ramach Programu przewiduje się zastosowanie następujących metod tj. środowiskowa praca socjalna, instrumenty aktywnej integracji i działania o charakterze środowiskowym.


Zadanie - "Aktywna integracja" obejmuje:

- wsparcie 2 rodzin przez asystentów rodzinnych w ramach PAL;

- „Szkołę dla rodziców”;

- warsztaty z zakresu higieny zdrowia;

- warsztaty z zakresu planowania rodziny;

- warsztaty „Kobieta w miejscu pracy”;

- Moduł szkoleniowy „Wizaż – mój wizerunek”.

Zadanie – Działania o charakterze środowiskowym obejmuje:

- edukację dzieci i młodzieży;

- edukację społeczno – obywatelską

Zadanie – "Działania integracyjne" obejmuje:

- organizowanie działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym skierowane do społeczności lokalnej

Zadanie – "Praca socjalna" obejmuje:

- działalność pracowników socjalnych z Zespołu ds. Pomocy Rodzinie MOPS na rzecz poprawy funkcjonowania osób i całych rodzin objętych PAL.

Program „Lepsza rodzina” realizowany będzie w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” w latach 2012 i 2013.

"ZOBACZ-ZATRZYMAJ-ZMIEŃ – przeciwdziałanie przemocy w Gminie Stalowa Wola"

Urząd Miasta Stalowa Wola- Wydział Edukacji i Zdrowia przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej realizują projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Projekt nosi tytuł "ZOBACZ-ZATRZYMAJ-ZMIEŃ –przeciwdziałanie przemocy w Gminie Stalowa Wola" . Jest to jedyny projekt na Podkarpaciu realizowany w ramach Programu Osłonowego.

Termin realizacji projektu : 16 maj 2011-30 grudnia 2011.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Harmonogram planowanych działań:

 • Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Stalowa Wola – w zadanie zaangażowane jest Stowarzyszenie "TARCZA" i pracownicy naukowi KUL
 • Lokalna kampania społeczna na temat rozwiązywania przemocy w rodzinie – ulotki, plakaty, audycje w lokalnych mediach, artykuły w prasie
 • Cykl wykładów dla rodziców dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół (będzie to około 5000 osób) na temat "Rodzina-jak nie powielać złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, wzorcowe zachowania rodzicielskie i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi". Cykl wykładów dla podopiecznych MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich opiekunów i rodzin + emisja filmu "Pręgi" w kinie Ballada. Dla uczestników wykładów (w placówkach oświatowych i w MOPS) odbędzie się emisja filmu "Pręgi" w kinie Ballada -26 października 2011 roku. Seans nie będzie dostępny wszystkim chętnym ze względu na ograniczona liczbę miejsc w kinie - wejściówki będą rozdawane podczas spotkań.
 • Interdyscyplinarna Konferencja "Pomaganie bez ranienia - jak pomóc rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową bez wtórnej wiktimizacji i jatrogenizacji" - dla pracowników służby zdrowia– głównie lekarzy i psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia, pomocy społecznej, oświacie, sądownictwie itp. oraz emisja filmu "Pręgi" w kinie Ballada. dla pozostałych pracowników instytucji pomocowych zatrudnionych w służbie zdrowia, oświacie, w pomocy społecznej, policji, w sądownictwie i w służbie kuratorskiej, w prokuraturze.
 • Kurs dla rodziców "Szkoła dla rodziców" – 2 edycje: jesienna dla rodziców zainteresowanych wychowaniem bez klapsa i zimowa dla matek/osób, które zamknęły sprawy przemocy i problemem staje się wychowanie dzieci, brak umiejętności wychowawczych .
 • Ewaluacja przydatności podjętych w projekcie działań.

Przemoc nie skończy się sama z siebie - Przełam milczenie - Szukaj pomocy !!!!

Jeżeli doświadczasz przemocy domowej!!! Nie ukrywaj przemocy! - Porozmawiaj z kimś komu ufasz, o tym co się dzieje w Twoim domu. Nie masz powodu by się wstydzić.

  

Projekt „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”

 

Od 1 kwietnia 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”. Współfinansowany jest on ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do września 2011 roku projekt ukończyło 204 osoby (kobiet i mężczyzn).  W ramach projektu zatrudnionych zostało dwóch pracowników socjalnych, w tym jeden na cały etat, a drugi na pół etatu. Do każdej tury projektu dodatkowo zatrudniani są na umowę zlecenie asystenci rodzin, 3-4 w jednej turze.  W roku 2011 w Projekcie bierze udział 60 osób, po 20 w każdej turze.

 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej Uczestników projektu poprzez stworzenie systemu, który umożliwi im i ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku organizowane są trzy tury projektu. W pierwszej i drugiej turze zajęcia oraz warsztaty kończą się kursem zawodowym, a w trzeciej już kursem komputerowym, w podstawowym zakresie.

 

W ramach projektu realizowane były do 2011 roku  następujące kursy zawodowe:

 • Bukieciarstwo i florystyka”,
 • „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym (plus obsługa kasy fiskalnej)’,
 • „Profesjonalny sprzedawca”,
 • „Obsługa bankietów okolicznościowych”,
 • „Fryzjerstwo”,
 • „Makijaż i stylizacja paznokci”
 • „Kucharz małej gastronomii”.

 

Oprócz kursów zawodowych Uczestnicy biorą udział w szeregu szkoleń z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia spółdzielni socjalnych, nabywania umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, efektywnego zarządzania czasem, umiejętności poszukiwania pracy, również przez Internet oraz warsztaty z doradcą zawodowym pt. „Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych”. Udział w projekcie rozpoczyna się od warsztatów psychologicznych wyjazdowych, 3 dniowych. Są  to zajęcia z zakresu kompetencji społecznych. Zajęcia odbywają się jedynie w dni robocze.

Korzyści z udziału w projekcie:

 •  podniesienie kwalifikacji,
 • poszerzenie praktycznych umiejętności zawodowych,
 • podniesienie samooceny,
 • zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji,
 • zmniejszenie tendencji do stereotypowego myślenia,
 • zwiększenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych,
 • zwiększenie umiejętności zachowań asertywnych,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją,
 • wzrost umiejętności własnej prezentacji,
 • wzrost wiedzy o własnych możliwościach na rynku pracy.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

 •  korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • zamieszkuje teren miasta Stalowa Wola,
 •  jest w wieku aktywności zawodowej,
 • jest długotrwale bezrobotna,
 • jest zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy (minimum rok zarejestrowania w PUP w ciągu ostatnich dwóch lat),
 •  jest zagrożona wykluczeniem społecznym,
 • nie pobiera żadnych świadczeń z ZUS i PUP,
 •  nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS,
 •  pozytywnie przeszła proces rekrutacji.

 

OSOBY CHĘTNE DO UCZESTNICTWA POWINNY ZGŁOSIĆ SIĘ DO SWOICH PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH CELEM WYPEŁNIENIA ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ.

 

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Ul. Dmowskiego 1

Biuro Projektu pokój nr 3, tel. 158425097 wew. 35 lub 156426384

Fax. 158447997

Kierownik Projektu- Małgorzata Gotfryd

Koordynator Merytoryczny- Danuta Ladowska

Specjalista ds. Rozliczania- Anna Sarzyńska-Więcław

Plakat Wygrywamy Razem

Wygrywamy razem – podejmowanie działań profilaktycznych w Gminie Stalowa Wola w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Projekt realizowany od  września 2012 r. do  grudnia 2012 r.przez Gminę Stalowa Wola (Wydziała Edukacji i Zdrowia) przy współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
i Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Cele projektu:

 1. Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do środowiska lokalnego.
 2. Objęcie pomocą specjalistyczną wszystkich kategorii osób uwikłanych w przemoc domową.
 3. Wsparcie działalności grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, rozwój metodyki pracy grup o charakterze interdyscyplinarnym.

 

W projekcie zaplanowano następujące działania:

Osoby doświadczające przemocy:

 • Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy – grupa wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej -  kontynuacja w 2013 r.
 • Konsultacje psychologiczne w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej i pomoc psychologiczna w Placówce Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży

Profesjonaliści/osoby udzielające wsparcia

 • Superwizja dla grup roboczych
 • Wykład dla Zespołu Interdyscyplinarnego na temat pracy nad kontrolą emocji u osób stosujących przemoc
 • Szkolenie dla realizatorów w zakresie „Szkoły dla rodziców” – przeprowadzenie 9 edycji szkoły (pod superwizją)  - kontynuacja w 2013 roku

 

Osoby stosujące przemoc

 • Grupa  psychoedukacyjna z elementami oddziaływań terapeutycznych dla osób mających trudności w kontrolowaniu emocji, w tym stosujących przemoc

 

Społeczność lokalna

 • Konkurs dla młodzieży na ulotkę o tematyce „Kocha, lubi, szanuje? – czyli bezpieczna randka”
 • Spoty telewizyjne i radiowe, artykuły w prasie
 • Emisja filmu fabularnego w kinie o tematyce relacji i  więzi  rodzinnych
 • Ulotki, plakaty, broszura informacyjna