Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią istotną formę wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc udzielana jest w miejscu zamieszkania wskazanej grupie osób, w tym dzieciom z rozpoznanym autyzmem dziecięcym przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego oraz poprawę jakości życia.

Organizowanie i świadczenie usług opiera się o:

 • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 ww rozporządzenia obejmuje przede wszystkim:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
   • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
   • prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
   • poradnictwo specjalistyczne,
   • wsparcie psychologiczne,
   • koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi:
   • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
   • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
   • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem
 2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,
 3. pomoc mieszkaniowa,
 4. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby objętej usługami i w jej najbliższym otoczeniu. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie określonych potrzeb, stosownie jednak do możliwości Ośrodka. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala w drodze wywiadu środowiskowego odpłatność biorąc pod uwagę treść § 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022r. wynosi 35,74 zł.
W celu uzyskania w/w usług należy zgłosić się z wnioskiem o udzielenie pomocy w tej formie do tutejszego Ośrodka. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.