Protokół ze spotkania dotyczącego koordynacji działań podejmowanych w stosunku do osób bezdomnych w okresie zimowym (tj. szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych), zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli dnia 19.10.2018r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocowych działających na terenie miasta Stalowa Wola:

 • Towarzystwo im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli
 • Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
 • Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
 • Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
 • Urząd Miasta Stalowa Wola
 • Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZOZ

Spotkanie prowadził Pan Piotr Pierścionek dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. W trakcie spotkania pracownik do spraw bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przedstawił charakterystykę zjawiska bezdomności oraz oferowanej pomocy na terenie miasta Stalowa Wola. Przedstawiciele obecnych instytucji poinformowali o dotychczasowych działaniach na rzecz osób bezdomnych w okresie zimowym, a także mieli możliwość zaproponowania nowych rozwiązań w celu ułatwienia koordynacji działań na rzecz potrzebujących. Wskazane i omówione zostały również problemy i bariery z jakimi spotykają się pracownicy placówek wykonując swoje obowiązki służbowe.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów, do których zwrócono się z prośbą o poszerzenie akcji informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskania pomocy przez osoby bezdomne w postaci ciepłego posiłku, schronienia, a także podjęcia działań mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa, by zwracać uwagę na wszelkie sytuacje, które mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu napotkanych osób.
Na zakończenie spotkania zostały omówione i ustalone wspólne procedury postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym.
Sporządził: Starszy specjalista pracy socjalnej Marek Serafini

Procedury postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym

Telefony interwencyjne i alarmowe

 • 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe)
 • 987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 15 6433487 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 15 8425097 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Rozeznanie miejsc gromadzenia się osób bezdomnych

Funkcjonariusze Policji prowadzą patrole mające na celu zlokalizowanie miejsc grupowania się osób bezdomnych. W przypadku zlokalizowania osoby bezdomnej funkcjonariusze po rozeznaniu sytuacji informują osobę bezdomną, gdzie może skorzystać z pomocy i gdzie znajdują się najbliższe miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, a także udzielają wsparcia przy przewiezieniu osoby bezdomnej do schroniska, szpitala lub innej instytucji wskazanej w procedurze, ale tylko na terenie działania KPP w Stalowej Woli.

Kierowanie i pomoc

Osoby bezdomne kierowane są przez patrole Policji w następujący sposób:

 • Mężczyźni do Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Jaśminowej 2, które zabezpiecza całodobowe schronienie i wyżywienie. W przypadku braku miejsc w schronisku lub w przypadku kobiet bezdomnych do Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej lub Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SPZOZ na jedną dobę lub w przypadku dni wolnych od pracy na ten okres, a następnie za pośrednictwem MOPS Stalowa Wola, osoby takie są kierowane do schronisk lub noclegowni, z którymi Ośrodek w imieniu gminy Stalowa Wola ma zawartą umowę na realizacje zadania w zakresie zapewnienia tymczasowego schronienia.
 • Osoby wymagające pomocy lekarskiej do szpitala (szczególnie zaniedbane, wycieńczone, wymagające pomocy lekarskiej) do momentu, w którym nie będą już wymagać dalszej hospitalizacji.
 • Osoby w stanie upojenia alkoholowego do pomieszczenia dla osób zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli lub szpitala kiedy są ku temu widoczne przesłanki.

W czasie pobytu w placówce innej niż schronisko (np. DPS, SOWiIK lub ZPO) bezdomny otrzymuje posiłek, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - Pracownik socjalny do spraw bezdomności rozeznaje sytuację osoby bezdomnej, zabezpiecza pomoc według wskazanych potrzeb tj. wydaje bloczki na posiłki na jeden dzień, a na podstawie wywiadu środowiskowego planuje dalsze formy pomocy np. na zakup biletu i wydaje skierowania do placówek noclegowych w następujący sposób:

 • dla bezdomnych mężczyzn do Schroniska w Stalowej Woli, a przypadku braku wolnych miejsc, do innego schroniska/noclegowni z którymi Ośrodek zawrze umowę lub porozumienie na realizacje zadania w zakresie zapewnienia tymczasowego schronienia.
 • bezdomne kobiety do momentu ustalenia przez pracownika socjalnego faktycznej sytuacji mogą być skierowane na krótki okres do Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli lub ZPO albo bezpośrednio kierowane do schroniska dla bezdomnych kobiet w Rudniku nad Sanem lub do schroniska dla kobiet w Tarnobrzegu.
 • w stosunku do osób bezdomnych z poza miasta Stalowa Wola pracownik socjalny do spraw bezdomności podejmuje kontakt z właściwym OPS według ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały, celem ustalenia formy zapewnienia schronienia oraz pozostałych form pomocy.

PCK/PKPS udzieli pomocy w zakresie wyposażenia bezdomnego w odzież i żywność, przygotują gotowe zestawy ubrań odpowiednich do pory roku. W przypadku, gdy zostanie ujawniona bezdomna kobieta z dzieckiem powiadamiany jest Sąd rodzinny.