Nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Szczegóły TUTAJ

Gmina Stalowa Wola po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Całkowita wartość dofinansowania: 735 981,00 zł.

godlo

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnicy programu za opiekę wytchnieniową nie ponoszą odpłatności.

W pierwszej kolejności Ośrodek obejmie Programem opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta z ośrodków wsparcia z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Ośrodek będzie brał również pod uwagę sytuację zdrowotną i życiową opiekunów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Ilość godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, która będzie przyznawana poszczególnym uczestnikom Programu, będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu optymalnego odciążenia opiekunów i zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością, jednak nie może przekroczyć limitu 240 w okresie trwania programu.

Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin, przy czym usługi mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.

Ilość dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi do 14 dób.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mają za zadanie zastępować usług opiekuńczych, lecz mogą je uzupełniać.

Procedura przystąpienia do Programu:

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia oraz załączników dostępnych na stronie www.mops-stalwol.pl w zakładce Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym / Program "Opieka wytchnieniowa".

Karty zgłoszenia i Klauzule informacyjne w formie papierowej dostępne są również w Punkcie Informacyjnym w MOPS przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.
Z uwagi na powyższe prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie Kart zgłoszenia (najlepiej osobiście) w terminie od 1 marca do 15 marca 2024 r.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny: 15 842-50-97 wew. 14 lub 12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po wyłonieniu wykonawcy usługi w drodze postępowania prowadzonego według zasad Prawo zamówień publicznych, któremu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zleci zadanie.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Załączniki: