Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-18. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-11-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu;
 • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
 • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab, Shift + Tab, Enter i strzałek kierunkowych);
 • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • możliwość ustawienia kontrastu (czarne tło, białe/żółte litery),
 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • przejrzysty i czytelny układ materiałów,
 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu na samej górze strony internetowej.

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-19 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, m. in. przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.mops-stalwol.pl/ spełnia wymagania w 95,36%.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Piotr Pierścionek, adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842-50-97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli prowadzi swoją działalność przy ul. Romana Dmowskiego 1. W obiekcie przewidziane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 1. Wejście do budynku:
  • od strony frontowej (w przeszkleniu – nowa część budynku MOPS) bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się winda, przy pomocy której osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego lub z dysfunkcją ruchową może dotrzeć na piętro budynku. Ułatwia to dostęp do Sekretariatu a tym samym do Dyrekcji tutejszego Ośrodka oraz znacznej części pracowników w Dziale Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej,
  • od strony ogrodu (lewe skrzydło budynku – stara część budynku MOPS) bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia pozwala na wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Umożliwia dostęp do pracowników w Dziale Obsługi Świadczeń i Koordynacji Programów Społecznych oraz do kasy.
 2. Miejsca postojowe - MOPS posiada dwa wewnętrzne parkingi dla Klientów i pracowników tutejszego Ośrodka. Parking przy prawym skrzydle budynku posiada trzy miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, natomiast parking przy lewym skrzydle wyposażony jest w jedno miejsce postojowe o takim charakterze,
 3. Toalety - oznaczono dwie toalety (parter oraz I piętro – nowa część budynku MOPS) wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych miejsc możliwy jest od wejścia frontowego (w przeszkleniu).

Każdy pracownik Ośrodka ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobie niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do budynku MOPS.

Rozmieszczenie poszczególnych pracowników w MOPS:

 1. Zespół diagnostyczny – pokój nr 6,7 (w starej części budynku MOPS),
 2. Zespół ds. pomocy rodzinie – pokój nr 22A, 25A oraz 26A (nowa część budynku MOPS),
 3. Zespół ds. pomocy osobom starszym – pokój nr 13A, 14A oraz 16A (nowa część budynku MOPS),
 4. Stanowisko ds. bezdomności – pokój nr 5 (stara część budynku MOPS),
 5. Zespół asysty rodziny – pokój nr 18 (stara część budynku MOPS),
 6. Zespół Interdyscyplinarny – stanowisko ds. obsługi – pokój nr 27 A (nowa część budynku MOPS),
 7. Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej – pokój nr 23A (nowa część budynku MOPS),
 8. Zespół ds. domów pomocy społecznej – pokój 29A (nowa część budynku MOPS),
 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pokój nr 7A i 12A (nowa część budynku MOPS),
 10. Klub Integracji Społecznej – pokój nr 21A (nowa część budynku MOPS),
 11. Poradnictwo specjalistyczne:
  • psycholodzy pokój nr 28A (nowa część budynku MOPS),
  • radca prawny – pokój nr 25 (stara część budynku MOPS),
 12. Klub Wolontariusza – pokój nr 23A (nowa część budynku MOPS),
 13. Wydawanie bloczków na posiłki – pokój nr 12 (stara część budynku MOPS).

UWAGA: punkt informacyjny znajduje się w nowej części budynku MOPS na parterze zaraz za windą.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online