kisKlub Integracji Społecznej (KIS) umocowany jest w strukturze organizacyjnej MOPS jako sekcja Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej.
KIS przy MOPS w Stalowej Woli powstał w 2005 roku i jest jednym z najdłużej funkcjonujących KIS-ów w województwie podkarpackim.
Głównym celem Klubu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową uniemożliwiającą lub ograniczającą uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnicy KIS to głównie osoby długotrwale bezrobotne z różnymi problemami m.in. uzależnieniem, przemocą domową, z problemem bezdomności oraz po opuszczeniu zakładu karnego.
W ramach działań Klubu prowadzone są różne bloki mające na celu reintegrację społeczną i zawodową:

  • Edukacja i Psychoedukacja,
  • Poradnictwo,
  • Samokształcenie i Samopomoc,
  • Spędzanie czasu wolnego i integracja.

Działania te realizowane między innymi we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli oraz Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli.
Warunkiem uczestnictwa w KIS jest realizacja kontraktu socjalnego o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej.
Do Klubu Integracji Społecznej mogą być kierowani klienci tutejszego Ośrodka, ale z zajęć skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Stalowa Wola, którzy widzą u siebie potrzebę uczestniczenia w aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach Klubu.
Udział w zajęciach oraz różnych formach spędzania czasu wolnego jest bezpłatny dla każdego uczestnika KIS i członków jego rodziny.
Zajęcia w ramach Klubu odbywają się cyklicznie w ramach kolejnych edycji KIS w budynku MOPS w Stalowej Woli oraz placówkach i instytucjach współpracujących z Klubem według ustalonego harmonogramu.

Program Aktywizacja i Integracja w KIS

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) na terenie Gminy Stalowa Wola realizowany jest w ramach Klubu Integracji Społecznej od 2015 roku.
PAI to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy.
Do udziału w PAI kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony III profil pomocy w PUP, tj. osoby oddalone od rynku pracy i jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Celem Programu Aktywizacja i Integracja jest przełamywanie barier utrudniających wejście lub powrót na rynek pracy oraz prawidłowe funkcjonowanie osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w środowisku zawodowym i społecznym.
Każda z edycji PAI trwa 2 miesiące i obejmuje dwa bloki: aktywizację zawodową oraz integrację społeczną.
Program daje możliwość skierowania kompleksowej pomocy do osób oddalonych od rynku pracy w obszarze społecznym i zawodowym. Realizowane jest to poprzez działania integracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Stalowa Wola (aktywizacja zawodowa).
Działania w ramach Programu w zakresie integracji społecznej służą kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Realizowane są poprzez grupowe i indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i zajęcia integracyjne, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.
W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy realizują prace społecznie użyteczne m. in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli na stanowiskach pracownik gospodarczy i sprzątaczka w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.
Za każdą zrealizowaną godzinę prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie rozliczane miesięcznie w wysokości 8,30 zł brutto/netto.
Zarówno zajęcia w KIS jak i prace społecznie użyteczne w PAI odbywają się w dni robocze tygodnia.
Po dwumiesięcznym okresie realizacji PAI Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli może:

  • podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w PAI, jednak nie dłużej niż łącznie na okres 6 miesięcy;
  • ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycje pomocy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na okres realizacji Programu z każdym uczestnikiem zawarty zostaje kontrakt socjalny w ramach KIS oraz zobowiązanie na realizację prac społecznie użytecznych.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej:
Małgorzata Gotfryd – Kierownik KIS
Anna Kornak – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr 21 A (nowa część budynku MOPS)
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 50 97 wew. 21 lub 15 642 63 84