kisKlub Integracji Społecznej (KIS) umocowany jest w strukturze organizacyjnej MOPS jako sekcja Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej.
KIS przy MOPS w Stalowej Woli powstał w 2005 roku i jest jednym z najdłużej funkcjonujących KIS-ów w województwie podkarpackim.
Głównym celem Klubu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową uniemożliwiającą lub ograniczającą uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnicy KIS to głównie osoby długotrwale bezrobotne z różnymi problemami m.in. uzależnieniem, przemocą domową, z problemem bezdomności oraz po opuszczeniu zakładu karnego.
W ramach działań Klubu prowadzone są różne bloki mające na celu reintegrację społeczną i zawodową:

  • Edukacja i Psychoedukacja,
  • Poradnictwo,
  • Samokształcenie i Samopomoc,
  • Spędzanie czasu wolnego i integracja.

Działania te realizowane między innymi we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli oraz Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli.
Warunkiem uczestnictwa w KIS jest realizacja kontraktu socjalnego o którym mowa w Ustawie o Pomocy Społecznej.
Do Klubu Integracji Społecznej mogą być kierowani klienci tutejszego Ośrodka, ale z zajęć skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Stalowa Wola, którzy widzą u siebie potrzebę uczestniczenia w aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach Klubu.
Udział w zajęciach oraz różnych formach spędzania czasu wolnego jest bezpłatny dla każdego uczestnika KIS i członków jego rodziny.
Zajęcia w ramach Klubu odbywają się cyklicznie w ramach kolejnych edycji KIS w budynku MOPS w Stalowej Woli oraz placówkach i instytucjach współpracujących z Klubem według ustalonego harmonogramu.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej:
Anna Kornak – Koordynator KIS
Małgorzata Zawadzka – Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr 21 A (nowa część budynku MOPS)
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 50 97 wew. 21