• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1778 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późń. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r., Nr 209 poz. 1245),
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010, Nr 218, poz. 1439),
 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (t.j. M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.
 • Uchwała Nr 140 Rady Ministra z dn. 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023".

SPIS UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w STALOWEJ WOLI

 1. Uchwała Nr XLVI/579/17 Rady Miejskiej w Stalowej woli z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej woli oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 2. Uchwała Nr XVII/232/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za posiłki w środowiskowych domach samopomocy
 3. Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
 4. Uchwała Nr LXXI/926/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020
 5. Uchwała Nr XX/254/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
 6. Uchwała Nr XXXIV/420/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Stalowa Wola na lata 2016 – 2022 oraz Strategia Rozwiązywania Problemow Społecznych Gminy Stalowa Wola na lata 2016 - 2022
 7. Uchwała Nr L/658/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020
 8. Uchwała Nr LXIV/824/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Dziennym Domu Senior + działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 9. Uchwała Nr XLIX/630/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020"
 10. Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objete rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 11. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
 12. Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023
 13. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 14. Uchwała Nr X/121/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 15. Uwała Nr XVI/177/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 16. Uwała Nr XIV/158/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Stalowa Wola/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do realizacji projektu pn. "Anioł Stróż"...
 17. Uwała Nr XXII/239/2020 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stalowa Wola do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków SFWON
 18. Uwała Nr XXIV/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu MOPS w Stalowej Woli.
 19. Uwała Nr XIX/228/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022"
 20. Uwała Nr XIX/227/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Stalowa Wola/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do realizacji projektu pn. "Rozwadowski Klub Seniora"...
 21. Uwała Nr XXI/237/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
 22. Uchwała Nr XXVIII/284/2020 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 22 maja 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 23. UCHWAŁA NR XXXVI/376/2020 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Rozwadowski Klub Seniora w Stalowej Woli
 24. UCHWALA NR XXXVI/377/2020 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie Dziennego domu pomocy oraz klubu samopomocy