Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli:

 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora

Działy Ośrodka:

 1. Dział Finansowo - Księgowy
 2. Dział Administracyjno - Gospodarczy
 3. Dział Usług
 4. Dział Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej w tym:
  1. Klub Integracji Społecznej
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. poradnictwa specjalistycznego
  3. Klub Trzeźwego Życia
  4. Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej
  5. Zespoły problemowe, specjaliści pracy socjalnej, pracownicy socjalni
   1. zespół diagnostyczny
   2. zespół ds. pomocy osobom starszym
   3. zespół ds. pomocy rodzinie
   4. zespół ds. profilaktyki uzależnień
   5. Stanowisko ds. bezdomności
   6. Zespół Asysty Rodziny
 5. Dział Obsługi Świadczeń i Koordynacji Programów Społecznych, w tym:
  1. Sekcja ewidencji, ekspedycji, analiz i planowania świadczeń
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. odmów, odwołań i zmian decyzji
  3. Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji i realizacji projektów społecznych
  4. zespół ds. domów pomocy społecznej
 6. Kuchnia,
 7. Ośrodki wsparcia:
  1. Warsztat Terapii Zajęciowej
  2. Dzienny Dom Senior +
  3. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica "Tęcza".

Samodzielne stanowiska:

 1. Zespół obsługi prawnej,
 2. Stanowisko ds. kadr,
 3. Stanowisko ds. BHP i P.POŻ,
 4. Stanowisko ds. skarg, interwencji i kontroli wewnętrznej z zakresu pomocy społecznej,
 5. Stanowisko ds. obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 6. Inspektor Ochrony Danych (IOD),
 7. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

Pliki do pobrania: