Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
poszukuje kandydatów na:

 • kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
 • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

 1. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  Zadania:
  • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
  • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
  • reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.
  Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
 2. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
  Zadania:
  • ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności:
   • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ( w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń),
   • sprawowanie zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim,
   • dbanie o opiekę lekarską – tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych,
   • reprezentowanie wobec osób trzecich – zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.

Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy, np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należącej do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania). Nie może też sporządzić samodzielnie testamentu. Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.

Wynagrodzenie
Na żądanie opiekuna Sąd opiekuńczy przyznaje stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej lub czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Sąd, który ustanowił kuratora przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku wynagrodzenie pokrywa ten kto żądał ustanowienia kuratora.
Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych). Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana. Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

Wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/kuratora proszone są o złożenie:

 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)
 • Oświadczenie kandydata na kuratora/opiekuna prawnego - POBIERZ

w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna”. Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami; zostaną oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie następujących dokumentów:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora/opiekuna prawnego POBIERZ
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli/opieki prawnej POBIERZ
 • Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych POBIERZ
 • Oświadczenia o niekaralności POBIERZ
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu)