Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to forma pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a takiej pomocy są pozbawione z uwagi na samotne zamieszkiwanie. Mogą być przyznane również wówczas, gdy najbliższa rodzina: wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni takiej pomocy zapewnić nie mogą.

Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie tym osobom dalszego jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczonych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb w integracji ze środowiskiem. Jest to forma wsparcia osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby i w jej najbliższym otoczeniu. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

  • pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
  • świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza
  • zapewnienie - w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej - kontaktów z otoczeniem, wyjście na spacer,
  • posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupów,
  • przygotowanie posiłku oraz pomoc w jego spożyciu, czyli wszystko to co stanowi pomoc dla osoby starszej lub niepełnosprawnej. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia danej osoby, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.

Aby skorzystać z tego typu pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania (Szczegóły TUTAJ), tu przejście do rejonów który na podstawie wywiadu środowiskowego i niezbędnej dokumentacji (Do pobrania: Zaświadczenie lekarskie do przyznania usług opiekuńczych.docx) ustala wymiar i zakres świadczonych usług.
Wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania jest jednym z działań na rzecz utrzymania odpowiedniej jakości ich życia i opóźnia moment korzystania z kosztownej i wymagającej zmiany dotychczasowego życia i środowiska zamieszkania – pomocy instytucjonalnej.
Stawka za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz zasady ponoszenia odpłatności i zwolnienia z kosztów określane są w Uchwałach Rady Miejskiej w Stalowej Woli: